tirsdag den 22. januar 2013

sidste fredag i maj: performance og ordPERFORMANCErum byder hermed til et arrangement med temaet performance og ord. Følgende vil opføre performance:

Kim Sandra Rask har taget udgangspunkt H. C. Andersens eventyr "Laserne". Temaerne som HC Andersen leger i sit eventyr, har hun omsat til lyd. H. C. Andersen digter collager, mens Kim Sandra Rask processerer dem i et system, således at der fremkommer en lydcollage. 

Louise Haugaard Jørgensen vil udføre en oplæsningsperformance med titlen "En decentraliseret fantasi". 

Cilla Leitao vil lave en performance om fodringstimen for de små dyr, der beboer din øregang. Menuen står på bølgesalat af ord og lyd.
Simon Roy Christensen har lavet/vil lave en komposition som ser således ud:

I̷̧̗̺̍ͥ̎̊͝ͅt̰̘̩̪͉̳̲́̓̒̐͑ͫ̇̚ ͉ͮ̔ͫm̵͍̣͙ͨ͂ͅaͥ́̑ͭͬ̿̐͏̧͏̦̩̺̱y͙̭̞̠ͨͫ͌ͬ͌̄ͤͣ ̰͙̼̏͛͒͛̚͘͟b̷̢̳̱̆̃͟e̵̜̼̫̣̺̭ͦ͌̎́͞ ͮ̓̒͏̘̝͔̭͖͉̪̝̪̱̫̪̒̃̑ͩ̓h̵̙̦̮̼̣͗ͧͦ̇̌͌̎̋͗͗͘t̵̳̟ͭ̿̿́͘ ͭ̚҉̴̺̜͉͚͙̮͉̕y̗ͥ͂͗̀̋́ͤ̉oͨͮͨ͆͏͏̫͉u̷͇̝͛̿ͦͬ͛ ͮ̓ͪ͗̓͐͏͕͓͎̱̤͟ͅc̴͍͇̠̦͓͇̖͉̣͙̠͎̦͓̥ͩ͆̊̂ͣͭͭ͛̀ͫ͑̃̀ͭ̿͗͑̾ͫ̈́̚͘͡͡ ̵̢̮̪̼̼͈͖͎̂ͧͭ̊͌ͦ̿͟ͅc̶̹͈͎̭̍̾͒̓ͮ͗̉ṛ̛ͯ͊͛̾ȩ̙̥̳͔̩͍̘̜̝̫̪̙͎̼̫͖͋ͯ̄́̃̾̏ͬ̕͜t̖̟̜̣̩̤̓̈́͘͢ȇ̥͈̽̕ ̧͎͍͍̰͍͖ͯ̄̒ͯͥ̎ͦa̷̭̥̐̇͡ ̢̖͎̗̣̟̲̹̪̅͒͑̔͛̏̓͊̚w͈̬͉̽̒̓́̽ͯ̅͢i̎̐ͭ͏̨̞̬͕̫̤̮n̙̟̫̰̻̹͉̯̗͑̋͢d̖̤͖̞͎̲̦̜̐ͮ̃ͥ͆ͪ̈́̉͡ͅo̡͙̬̲͎͎̞̜ͪ͌̏͑́͞ẅ̨̫̼̳͕́ͥ͞ ̴̺̩͛͊ͪ͌̃͑̔͋͝i̯̜͇̺̳̜̦̦͒ͫ̿n͉̟̪̝̋̒ͥͣ͌̚ͅ ̮͒͘͢e͇̥̳ͤ̕ͅm̠͔̟͗̓ͬ̒ͥ̎ͣ͟͠p̴̮͕̬̮̦͕̟̗̙̐̈́̓͆t̵̸̠̠̮͓͎̘̟͚̪͚̜͓̬͈̠͛̆̆ͭͩ͌̓̀ͣ̽̇ͨ ̨̦͈͎͍̲̠̪͕̤͓̟̺̲͍̰̟̬͍̀͐ͩ̓̂̽̌̐̋͌͒̉ͬ̌́̽͛ͫ́̓͛͞a̢͇̪͚̞͉̣͂̌͢c̳̝͊̓̅ͨe̴̢̲̦͈̜̞̙̭̓̉͑̀̚,̸̠̮̒ͩͩ͢ ̮͈͔̝͖̤͎̍ͫͩy̸̽̎̄̈͌ͧ͌ͨ҉̤̜͔ͅo̢ͯͯ̋ͤ҉̳̪̀ų̲͎͇̲̈́ͦ̔̿͌͠ͅ ̨͚̫͆ͮͧ̔c̞̫̣ͣͥ̇ͫͬͅa̻̰̝̼͓̺ͥ͋̋̇̓ͮ͟͢n̵̞͓ͭ̽ͯ̅͒͂̃ ͇̰̑̋̈́̽͜͞͝p̴̬̳̣͔͉̗͔͓͍͕̬͕͑ͦ͒ͤ̽́̕͟͝ ̵̢͔͉͎͉͖̲̘̖̤̯̤ͦ̈́ͨ̉͊͑͢͢ͅ ̷̪̥̺͖̻͍ͫ̋ͥ̊ͥ̿̃̊͊d̵̛̲̫̤͉̐̈e̺̝͎̭̍̏͟š̩̼͚̰̔̂̂ͥ͘k̦ͪͥ̔ͣ̈̋̔̎̌̕ ̵̨̮̫͚ͪͮ̔͟a̪̪̳̱͚̱͉̅͛̚n̯͎̥͖͉̹̰̹̍̓ḑ̜̲͇̭̲ͨͭͨ̃͌͝ ̡̜̳̺͉̓̽̆̈́͌̍̇̐̚c̷̨̼͈̙̤͎̜̺ͮ̄h̹̭̬̬ͭ̀̐ͬͨͧ͒͟͜ͅa̢̰̎́į̜͈̝̰̟͈̺̦ͫ̿͊rͦ͏̛̦̙̱͘,̴̸̧͕̮͈͍̣̯̋̾ͯ͊ ̛͖̠̎͋͘l̷̡͖̠̻̻̞̼̟͎̫͍͍͓̠̱̺̩̺͈̂̄̔̎̓̐͋̿ͮ͋ͨ̒ͣͬ͟͝͠e̹̼͎̓̍̕ ̨̗̩̟̜̩͔̯ͭͪõ̞̫̫͚̟̯͇̝͗͒͒͒͆̈͡r̭ͮ̃̆̀ͤ̚ͅ ̵̡̮̪̗̦̪̰͐ͫ̎ͮ͂̊͌ͮ͑̉͜͠ĭ̛̟̹ͦ͡g̢̡̘͖̦̱̮ͩ͡h͖̩̤̙̏̀ͥ̽͛ṯ̴̣̥̮̹̮̬͗̏͐̔̆͂̍̋ͤ ̴̢̩̼̺̙̱̤͕͑ͫ̾̓̄a̲̼͍̜̐̂̈́̿̽̑ͤ͗́̕͢ ̢̢̤̦̟̼͈͕̤́̋ͨl̷̝̳̬̭̯̰͑̆ͬ͑̊a̢̝͈͉̓̽͠m̅͆ͪ̎ͩ̌͑̾҉͓̘̮͚̦̱̻̮̀p̶̹͈͙͔͎̲͕̌ͨ.

Ida Retz Wessberg vil lave performancen “Alfabet”. Med udgangspunkt i sit selvopfundne alfabet vil hun læse sine digte op samt lave en visning af en stepdansers improvisation på alfabet.

claus ejner vil lave en performance om det at være “TOM”.

START: fredag den 31. maj 2013 kl. 19.00.
HVOR: rum46, Studsgade 46
TELEFONISK KONTAKT:
Ida Retz Wessberg: 28 83 02 77
EMAIL: ida Retz Wessberg: idawessberg@gmail.com

DOKUMENTATION (fotos af Barbara Katzin)

Ida Retz WessbergCilla Leitao

claus ejner


Kim Sandra Rask


Louise Haugaard Jørgensen
Tilføj billedtekst
Simon Roy Christensen
  Ingen kommentarer:

Send en kommentar